×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

-Merkezin Kuruluş Amacı

Son yıllarda ülkemizde gerçekleşmekte olan “Yargı Reformu” neticesinde, çağdaş yargı sistemlerinde uygulaması süregelen “Arabuluculuk”, “Uzlaştırma”, “Tahkim” “Kamu Denetçiliği” gibi yargı erkine tali olarak destek sağlayacak birtakım kurumlara yer verilmektedir.  Uygulamasında münhasıran hukuk disiplinine özgü teknik bilgi ve becerilerin mevcudiyetini öngören bu kurumların ülkemiz yargı sistemi bağlamında görece genç kurumlar olmasından ötürü bunların sağlıklı ve tam işleyişi, hukuk formasyonuyla uyumlu sürdürülecek eğitim faaliyetleriyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda, gerek anılan kurumlara ilişkin mevzuatlarda zorunlu olarak, gerekse de kurumların niteliği gereği ilgili kurumların faaliyetlerine ilişkin özel eğitim programları öngörülmektedir. Bahsi geçen eğitim programları ekseriyetle, ilgili kurumlarda görev alacak faaliyet yürütücülerinin akademik, bilimsel ve teknik bilgi donanımlarının en üst mertebede sağlanabilmesi amacıyla hukuk fakülteleri uhdesinde oluşturulan merkezlerden sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitemiz bünyesinde kurulmuş Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Merkezi, temel hukuk eğitiminin ötesinde tamamen hususi teknik bilginin aktarımını, kurumlarda görev alacak kimselerin yetkinliğini, verilecek eğitim hizmetlerinin yeknesak ve koordine şekilde yürütülmesini olanaklı kılacaktır.

Üniversitemiz özelinde, Hukuk Fakültesi kadrosuyla sürdürülen örgün eğitimin bir uzantısı olarak şekillenecek Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, bir taraftan oluşturulacak programlardaki katılımcıların, akademik kadronun bilgi ve tecrübesinden doğrudan faydalanmasını sağlayacak, öte yandan Fakültemizin yargı pratiğine katkı sağlamasını mümkün kılacaktır. Bu bakımdan, gerek Fakültemizin ülkemiz hukuk fakülteleri arasındaki seçkin ve ayrıcalıklı konumunun muhafazası, gerekse de güncel değişimlere rahatlıkla uyum sağlayabilen yenilikçi tutumun pekiştirilmesi amacıyla Üniversitemiz bünyesinde bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Merkezi kurulmuştur.

-Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

1) Alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda araştırma yapan araştırma merkezleriyle ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, projeler yürütmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak.

2) Faaliyet alanları ile ilgili bireysel yetenekleri geliştirici ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

3) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik konularda danışmanlık hizmeti vermek, hukuk uyuşmazlıklarında faaliyette bulunmak üzere hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi ve uzman listeleri oluşturmak ve Merkez listelerinde yer alan kişiler arasından hakem, uzlaştırıcı, arabulucu, bilirkişi veya uzmanlara mesleki faaliyetlerini sunma imkanı sağlamak.

4) Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

5) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

-Mevzuat

Yönetmelik